شیوه حمل:

در صورتی که در سبد خرید شما عدسی های طبی قرار نگرفته باشد (به دلیل نیازمندی عدسی ها به تایید نسخه توسط پزشک مجموعه و طولانی تر بودن روند آماده سازی سفارش)
با توجه به آدرس ثبت شده توسط شما :
اگر در منطقه ۲ تهران اعلام شده باشد، توسط پیک دیبا و در همان روز( نهایتا طی ۲۴ ساعت) به دست شما خواهد رسید.
اگر در سایر مناطق تهران هستید، طی ۴۸ ساعت به دست شما خواهد رسید.
اگر در سایر شهرها هستید، سفارشات شما توسط پست طی ۳ الی ۵ روزکاری به دست شما می رسد.